Dilimin Sınırı, Dünyamın Sınırı!


Son güncellenme: 15/06/2023


Lisanlar Topluluğu olarak güvenliğinize büyük bir önem arz ediyor. Bu sebeple bizimle
paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunduğunu bildirmek isteriz.
Biz, Lisanlar Topluluğu, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası
ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden
paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin
haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.


Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki
Sebebi


IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler
(cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de
analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü
taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve
sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak
işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı


Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin
gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini
ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız
doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal
çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep
halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve
hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.


Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla
Aktarılabileceği


Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya
verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt
dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli
teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.


Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız


KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:


1.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4.
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
8.
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere bilgi@lisanlartoplulugu.com üzerinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.


İletişim
Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel
verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip
etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul
etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle
bilgi@lisanlartoplulugu.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.